DODO

Zgodnie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 z późn. zm.) Komenda Główna Straży Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Straży Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei pod adresem: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73 A;

2) funkcję inspektora ochrony danych osobowych w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pełni Pani Diana Zborowska. U administratora funkcjonuje adres e-mail: iod.sok@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych, który dedykowany jest jedynie do komunikacji osoby fizycznej z Inspektorem Ochrony Danych i tylko w sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;

3) celem, dla którego Straży Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mają posłużyć dane osobowe przetwarzane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, jest realizacja ustawowych zadań Straży Ochrony Kolei, które stanowią ochrona życia, zdrowia oraz mienia, a także kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

4) każda osoba, której Straż Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetwarza dane osobowe w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, ma prawo – w przypadku naruszenia praw w wyniku tego przetwarzania – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000);

5) każdej osobie, której Straż Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dane osobowe przetwarza w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej dotyczących;

6) dodatkowe informacje dotyczące praw osoby, której dane osobowe przetwarzane są w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przez Straż Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazuje się w konkretnych przypadkach na wniosek tej osoby.

Informacja RODO

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Komendę Główna Straży Ochrony Kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74, zwana dalej Spółką.

2) W Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarza się w konkretnych celach na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6) Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przez czas przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.