Interpretacja dotycząca stosowania “Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21”

Wobec pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rodzaju dokumentów, które stanowią właściwą podstawę wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oraz tego, do których podmiotów należy kierować stosowne wnioski, przygotowany został niniejszy dokument dotyczący stosowania Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21.

1. Karta wstępu – wydawana przez Centrum Realizacji Inwestycji lub Zakład Linii Kolejowych.

Karty wstępu wydawane są dla następujących osób:

  1. Osoby świadczące usługi lub wykonujące prace na obszarze kolejowym na rzecz Spółki – w kategorii tej mieszczą się m.in. wszystkie osoby związane z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w szczególności pracownicy Wykonawców, podwykonawców i ich dalszych podwykonawców;
  2. Osoby świadczące usługi lub wykonujące prace na obszarze kolejowym za zgodą właściwego Zakładu Linii Kolejowych na rzecz podmiotów innych niż przewoźnicy kolejowi i jednostki organizacyjne wchodzące w skład Grupy PKP (poza osobami świadczącymi usługi lub wykonującymi prace na rzecz Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).

Wypełnione dokumenty (załącznik nr 6 oraz załącznik nr 2) należy złożyć bezpośrednio do jednostki, która zleca wykonanie prac (Centrum Realizacji Inwestycji lub Zakład Linii Kolejowych).

W przypadku podwykonawców oraz dalszych podwykonawców ww. wniosek składa główny Wykonawca.

Kartę wstępu obowiązany jest posiadać sprawujący bezpośredni nadzór nad osobami świadczącymi usługi lub wykonującymi prace oraz okazywać na wezwanie osobie upoważnionej do kontroli zasadności przebywania na obszarze kolejowym. Osoby świadczące usługi lub wykonujące prace na obszarze kolejowym zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości, celem weryfikacji czy osoba ta widnieje na liście osób wskazanych w karcie wstępu jako osób uprawnionych do przebywania na obszarze kolejowym.

2. Zezwolenie wydawane przez Straż Ochrony Kolei.

Osobami zobowiązanymi do posiadania Zezwoleń są:

  1. Pracownicy przewoźników wykonujący czynności służbowe w ramach umów o wykorzystanie zdolności przepustowej;
  2. Pracownicy innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Grupy PKP;
  3. Członkowie Rad Nadzorczych Spółek oraz Zarządów Spółek Grupy PKP;
  4. Pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz przewoźników kolejowych i na rzecz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Grupy PKP – za wyjątkiem pracowników podmiotów świadczących usługi na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – dla osób tych właściwym dokumentem uprawniającym do wstępu na obszar kolejowy jest Karta wstępu wydawana na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 Zasad;
  5. Przedstawiciele organizacji, których statutowa działalność wymaga wstępu na obszar kolejowy;
  6. Pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze kolejowym, tylko do miejsc związanych z tą działalnością, jeżeli nie ma innych dróg dojścia jak tylko przez obszar kolejowy;
  7. Osoby mieszkające na obszarze kolejowym, jeżeli nie ma innych dróg dojścia jak tylko przez obszar kolejowy.
  8. Osoby nie wymienione w pkt. 1-7 oraz w ust. 2, po uzgodnieniu lub na podstawie umowy z jednostką organizacyjną PKP PLK S.A., jeżeli wstęp na obszar kolejowy uzasadniony jest prowadzoną działalnością lub jest konieczny do realizacji zobowiązań wobec PKP PLK S.A. (np. umowy centralne zawarte z Centralą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).

Wypełnione dokumenty należy złożyć bezpośrednio do Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie (w przypadku, gdy dokumenty mają być wystawione na cały obszar kolejowy lub jego część większą niż obszar działania jednej Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei;) do Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei – na obszar kolejowy mniejszy lub równy obszarowi działania jednej Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei.

3. Wstęp na obszar kolejowy przed zawarciem umowy świadczenia usług / wykonania robót na obszarze kolejowym.

Odpowiadając na liczne pytania potencjalnych Wykonawców dotyczące możliwości i trybu uzyskania dokumentów uprawniających pracowników tych podmiotów do wstępu na obszar kolejowy w ramach czynności poprzedzających zawarcie umowy – w szczególności w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia przed złożeniem ofert – w celu dokonania wizji lokalnej miejsca przyszłego świadczenia usług/prowadzenia robót, wyjaśniamy:

Pracownicy lub przedstawiciele podmiotów, które ubiegają się o zawarcie umowy ze Spółką, traktowani są jako osoby zobowiązane do posiadania karty wstępu, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1, jako osoby świadczące usługi lub wykonujące roboty na obszarze kolejowym na rzecz Spółki. Wstęp na obszar kolejowy realizowany przez takie osoby jest niezbędny do określenia zakresu prac/usług, a wstęp na obszar kolejowy przed zawarciem umowy stanowi czynności zmierzające do zawarcia umowy, nawet jeżeli ostatecznie podmiot nie zawrze umowy ze Spółką.

Podmiotem upoważnionym do wystawienia kart wstępu dla takich osób jest PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 Zasad, przy czym zakres i czas ważności uprawnienia wynikać powinien z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności z SIWZ.

4. Zezwolenie na wjazd i poruszanie się pojazdu drogowego wydane przez Zakład Linii Kolejowych.

Zwracamy uwagę, że zezwolenie na wjazd i poruszanie się pojazdu drogowego nie stanowi uprawnienia dla kierowcy takiego pojazdu ani jego pasażerów. Każda osoba poruszająca się lub znajdująca się w pojeździe drogowym na obszarze kolejowym jest zobowiązana posiadać stosowny dokument uprawniający do wstępu na obszar kolejowy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd samochodu należy złożyć bezpośrednio do Zakładu Linii Kolejowych, na terenie którego będą wykonywane prace/usługi. Tryb postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku leży w dyspozycji Zakładu Linii Kolejowych jako podmiotu uprawnionego do wydania zezwolenia na wjazd i poruszanie się pojazdu drogowego, przy czym we wniosku należy zawrzeć wszystkie informacje, widniejące na zezwoleniu zgodnie ze wzorem zezwolenia na wjazd – załącznik nr 3.