Stowarzyszenie istnieje od 2004 r. Zrzeszone w niej policje i straże kolejowe poszczególnych państw realizują partnerską współpracę w zakresie wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń, w celu podniesienia bezpieczeństwa w międzynarodowym transporcie kolejowym.

Straż Ochrony Kolei 7 grudnia 2022 roku, w holenderskim Utrechcie wstąpiła w struktury RAILPOL stając się pełnoprawnym członkiem międzynarodowej organizacji, a tym samym 19. przedstawicielem Unii Europejskiej.

Organizacja RAILPOL zrzesza obecnie przedstawicieli 19 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Portugalia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia) oraz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W 2007 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) podpisały traktat lizboński. Ważny obszar polityki tego traktatu umożliwia obywatelom UE swobodne przemieszczanie się w jej granicach. Obowiązkiem stowarzyszenia jest zagwarantowanie i ochrona prawa do wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Dzięki tej wolności zagrożenia, takie jak kradzieże kieszonkowe, wandalizm i graffiti, nie zatrzymują się już na granicach, ale stały się ponadnarodowe. Zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się nielegalna migracja, handlem ludźmi, pieniędzmi, narkotykami i bronią palna wykorzystują kolej jako środek transportu. Terroryści wykorzystują również bazy logistyczne, drogi i koleje do podróżowania po Europie, nawet jeśli ich cele nie znajdują się w Europie.

RAILPOL stworzył pięć grup roboczych zajmujących się określonymi tematami lub problemami, usprawniając w ten sposób wymianę (operacyjnych) informacji i technik. RAILPOL promuje partnerstwo publiczno-prywatne i dąży do ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami
w środowisku kolejowym oraz z międzynarodowymi organizacjami ścigania, a także sieciami policyjnymi nadzorującymi infrastrukturę fizyczna w Europie, taka jak droga, powietrze i woda. Siła RAILPOL-u jest miedzy innymi bezpośredni kontakt z organizacjami RAILPOL-u odpowiedzialnymi za ochronę kolei. Wszelkie działania, które RAILPOL zaproponuje i na które się zgodzi, mogą zostać wdrożone znacznie łatwiej i skuteczniej. 

RAILPOL to unikalna i solidna platforma transgranicznej współpracy organów ścigania w środowisku kolejowym. Dzięki aktywnym członkom i wsparciu ze strony Komisji Europejskiej, RAILPOL dąży do dalszego zwiększania bezpieczeństwa Europy.