Crime Prevention Week summarized by the Railway Security Guard

W ramach europejskiej organizacji państw członkowskich UE - RAILPOL, członkowie Rady Strategicznej i Grupy Roboczej ,,Przestępczość & Nielegalna Migracja’’ zorganizowali międzynarodowe działania RAW pt. ,,Tydzień Zapobiegania Przestępczości’’. Działania te miały na celu przede wszystkim kontrolę pasażerów przemieszczających się pociągami oraz przeciwdziałania nielegalnej migracji. Polskę reprezentowała Straż Ochrony Kolei, którą wspierała Policja i Straż Graniczna.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
24 kwietnia 2024
Print
Download
Tydzień Zapobiegania Przestępczości podsumowany przez Straż Ochrony Kolei

RAILPOL European association of Railway Police Force – międzynarodowe stowarzyszenie organizacji policyjnych w Europie, odpowiadające za bezpieczeństwo na kolei zorganizowało w dniach 9-10 kwietnia 2024 roku akcję RAW pod kryptonimem ,,Tydzień Zapobiegania Przestępczości’’. Skoordynowane działania służb przeprowadzono na terenie wszystkich państw członkowskich RAILPOL, w tym Polski. Miały one na celu wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej w Europie, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Do współpracy w ramach akcji RAW Komenda Główna Straży Ochrony Kolei zaprosiła Policję i Straż Graniczną. Służby wspólnie realizowały zadania na stacjach, dworcach, szlakach oraz w pociągach, głównie w międzynarodowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólne działania miały na celu zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji oraz wykrywanie najpoważniejszych zjawisk w sektorze kolejowym. Prowadzono między innymi kontrolę tożsamości osób znajdujących się na obszarze kolejowym. Funkcjonariusze SOK, Policji i SG zwracali szczególną uwagę na zachowania, które mogłyby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych, takich jak zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kradzieże i dewastacje linii kolejowych, posiadanie i zażywanie narkotyków, zachowania antyspołeczne, graffiti, dewastacje i wandalizm mienia kolejowego oraz inne przestępstwa.  

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w akcję RAW zaangażowanych było łącznie 8856 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Granicznej. W trakcie przeprowadzonych działań wylegitymowano 5066 osób, zatrzymano 43 osoby poszukiwane, wobec 847 osób zastosowano postępowanie mandatowe a wobec 62 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądów. Ujawniono 253 osoby z kartoteką kryminalną. Dwie osoby próbowały nielegalnie przekroczyć granicę Polski a jedna nielegalna przebywała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wykryto 30 gram narkotyków twardych i 47 ram miękkich – aresztowano w związku z tym 7 osób. Dodatkowo mundurowi przeprowadzili 948 kontroli skupów złomu, odzyskując 300 kg skradzionej miedzi.

Osiągnięte rezultaty wzmacniają współpracę międzynarodową i przynoszą wymierne korzyści, które są uzyskiwane przy kooperacji służb z innych krajów organizacji RAILPOL oraz służb krajowych odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Share on Facebook
Share on X