Ślubowanie nowych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

W tym tygodniu w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu oraz filii ośrodka w Przemyślu odbyła się ceremonia ślubowania na funkcjonariusza SOK. Uroczystości asystowały poczty sztandarowe oraz kadra kierownicza SOK. Szeregi Straży Ochrony Kolei zasiliło łącznie 54 nowych funkcjonariuszy, w tym 8 kobiet. Było to pierwsze mianowanie na stanowisko strażnika SOK w tym roku.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
17 marca 2023
Drukuj
Pobierz
Ślubowanie nowych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

W środę, 15 marca br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu, a także filii w Przemyślu odbyło się uroczyste ślubowanie adeptów na funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. W uroczystej ceremonii wzięła udział kadra kierownicza Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei oraz zaproszeni goście. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego SOK i zdania meldunków Komendantowi Ośrodka – Panu Krzysztofowi Piskorskiemu oraz Komendantowi Regionu SOK w Przemyślu – Panu Jerzemu Brodowskiemu przez kierowników kursu inspektora SOK ds. organizacji kursów i szkoleń – Pana Piotra Stopyrę i komendanta zmiany  – Pana Wojciecha Murgrabię. Wszyscy powitali nowo przyjętych funkcjonariuszy SOK. Ślubowanie tradycyjnie zostało zwieńczone rotą.

Kurs podstawowy na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei rozpoczął się 19 stycznia br. zakończył się 15 marca br. W dwumiesięcznym szkoleniu wzięło udział 54 kandydatów na funkcjonariuszy, w tym 46 mężczyzn i 8 kobiet. Uczestnicy kursu zdawali egzaminy końcowe w zakresie wiedzy teoretycznej – ustaw, rozporządzeń, przepisów, decyzji Komendanta Głównego oraz umiejętności praktycznych – budowy broni, strzelnica, posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego. Kandydaci na strażników zostali poddani również testowi sprawności fizycznej i sprawdzeniu umiejętności wykorzystania technik interwencyjnych.

Kierownicy kursu odczytali słowa roty ślubowania, które powtarzali za nimi strażnicy praktykanci.

,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei, Ślubuję: przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowionego porządku prawnego, Ślubuję: Chronić życie i zdrowie ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, Ślubuję: ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania służbowe, przestrzegać dyscypliny służbowej, strzec dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Tak mi dopomóż Bóg’’

Ślubowanie odebrali Komendant Ośrodka – Pan Krzysztof Piskorski i Komendant Komendy Regionalnej SOK w Przemyślu – Pan Jerzy Brodowski. Następnie wręczyli nowo przyjętym strażnikom SOK dyplomy ukończenia kursu. Błogosławieństwa nowo przyjętym udzielił Kapelan wojskowy ks. prał. płk. Władysław Maciej Kozicki.

Po części ceremonialnej głos zabrali Komendant Ośrodka SOK – Pan Krzysztof Piskorski i Komendant Regionu SOK w Przemyślu – Pan Jerzy Brodowski. Przywitali wszystkich zgromadzonych gości i ślubujących funkcjonariuszy SOK, którym pogratulowali trafności wyboru ścieżki zawodowej. Komendanci podkreślili podczas uroczystości, że ślubujący funkcjonariusze podjęli ogromne wyzwanie ,,ślubowanie odgrywa rolę swoistej inicjacji, na mocy której składający ślubowanie strażnik praktykant Straży Ochrony Kolei podejmuje się godnie, sumiennie i rzetelnie wykonywać powierzone mu obowiązki służbowe. Wzmacnia również świadomość jego własnej tożsamości zawodowej oraz podstaw patriotycznych’’ – mówili do składających ślubowanie.

Nowi funkcjonariusze SOK rozpoczną swą służbę w jednostkach macierzystych, gdzie dbać będą o bezpieczeństwo na obszarze kolejowym, zasilając szeregi Komend Regionalnych w: Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Opolu, Katowicach, Białymstoku, Krakowie, Iławie, Przemyślu i we Wrocławiu.

To jest pierwsze ślubowanie w tym roku, ale nie ostatnie, gdyż jeszcze w marcu br. rozpocznie się kolejny kurs podstawowy dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SOK.

Przypominamy, kto może zostać funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei.

Aby wstąpić w szeregi SOK, należy spełnić kilka warunków. Służbę w Straży Ochrony Kolei mogą pełnić wyłącznie osoby:

– posiadające polskie obywatelstwo,

– posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

– posiadające co najmniej wykształcenie średnie,

– mające uregulowany stosunek do służby wojskowej,

– cieszące się nienaganną opinią,

– posiadające zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,

– niekarane za przestępstwa umyślne,

– mające ukończone 21 lat.

Szczegóły dotyczące naboru do służby w SOK znajdują się tutaj: http://www.kgsok.pl/praca-w-sok/nabor-do-sluzby/

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X