Polska Straż Ochrony Kolei nowym członkiem RAILPOL

W dniu 7 grudnia 2022 roku, w Utrechcie odbyło się przełomowe dla Straży Ochrony Kolei wydarzenie na międzynarodową skalę. Po kilku latach nieformalnej, gościnnej współpracy z organizacją doszło do podpisania umowy o członkostwo polskiej SOK w RAILPOL – Europejskiej Organizacji zrzeszającej policje kolejowe krajów UE, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Polska Straż Ochrony Kolei wstąpiła w struktury RAILPOL, jako nowy 19. przedstawiciel Unii Europejskiej, stając się pełnoprawnym członkiem organizacji. W tym historycznym spotkaniu kierownictwo polskiej Straży Ochrony Kolei reprezentowane przez Zastępcę Komendanta Głównego SOK ds. Ochrony Pana Pawła Boczka, sygnując dokument umowy akcesyjnej, zainicjowało nowy rozdział w historii bezpieczeństwa europejskiego transportu kolejowego.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
12 grudnia 2022
Print
Download
Polska Straż Ochrony Kolei nowym członkiem RAILPOL

Na spotkaniu, które odbyło się w Utrechcie doszło do zawarcia historycznej umowy przystąpienia polskiej Straży Ochrony Kolei do organizacji RAILPOL – European association of Railway Police Force, zrzeszającej kontrolowane przez państwo organizacje policyjne odpowiedzialne za ochronę i kontrolę kolei na terenie Europy. Współpraca Straży Ochrony Kolei z RAILPOL trwała przez wiele lat. Inicjatorem tej współpracy był Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk, a następnie  delegował do dalszej współpracy swojego zastępcę ds. ochrony. Warto wspomnieć, że ze względu na wcześniejsze uwarunkowania prawne w zakresie funkcjonowania, Straż Ochrony Kolei nie mogła być włączona w struktury tej organizacji, a w ramach współpracy angażowała się w międzynarodowe działania jedynie gościnnie podczas akcji realizowanych przez RAILPOL. Po wielu latach starań zaangażowanie SOK na rzecz bezpieczeństwa europejskiego zostały uwieńczone sukcesem.  

W listopadzie br. na posiedzeniu Stowarzyszenia Strategicznego RAILPOL, podczas rady został jednogłośnie przyjęty wniosek o dołączenie polskiej Straży Ochrony Kolei jako członka na pełnoprawnych zasadach w poczet innych państw członkowskich. Umowę akcesyjną w imieniu Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei dr inż. Józefa Hałyka podpisał  Zastępca Komendanta Głównego SOK ds. ochrony Pan Paweł Boczek reprezentujący  polską formację oraz prezydent RAILPOL Bert Westland.

Po podpisaniu umowy Prezydent RAILPOL przekazał dla Komendanta Głównego SOK proporzec RAILPOL, pamiątkowy ryngraf oraz przypinkę z logiem, symbolizującą wejście do grona pełnoprawnych członków tej ważnej, międzynarodowej organizacji.

Ze strony Komendy Głównej SOK podziękowania Prezydentowi RAILPOL za realizowaną dotychczas współpracę w ramach organizowanych przez RAILPOL akcji w imieniu Komendanta Głównego SOK złożył jego zastępca wręczając okolicznościowy grawerton symbolizujący Straż Ochrony Kolei na przestrzeni 104. lat jej funkcjonowania.

Przystąpienie Straży Ochrony Kolei do organizacji RAILPOL wzmocni jej pozycję i znaczenie na arenie międzynarodowej oraz podkreśli jej zaangażowanie na szczeblu międzynarodowym w kwestii dotyczącej bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Pełnoprawne członkostwo pozwoli również na wymianę doświadczeń i praktyk w zakresie zwalczania przestępczości, umożliwi dostęp do międzynarodowych baz danych, uczestnictwo w projektach, a także działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei.

RAILPOL European association of Railway Police Force to międzynarodowe stowarzyszenie organizacji policyjnych w Europie, które odpowiadają za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym.

Stowarzyszenie istnieje od 2004 r.  Zrzeszone w niej policje kolejowe poszczególnych państw realizują partnerską współpracę w zakresie wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń, w celu podniesienia bezpieczeństwa w międzynarodowym transporcie kolejowym. Organizacja RAILPOL zrzesza obecnie przedstawicieli 19 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia, Polska) oraz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Share on Facebook
Share on X