Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei, ślubuję…

Wczoraj w Ośrodku Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Ceremonia odbyła się w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności kadry kierowniczej. Szeregi formacji stojącej na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze kolejowym zasiliło łącznie 25 funkcjonariuszy, w tym 8 kobiet. Było to już piąte mianowanie na stanowisko strażnika SOK w tym roku.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
8 grudnia 2023
Drukuj
Pobierz
Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei, ślubuję…

W czwartek, 7 grudnia br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu odbyło się uroczyste ślubowanie adeptów na funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. W uroczystej ceremonii wzięła udział kadra kierownicza Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei – Naczelnik Wydziału ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego Kamil Koźmiński oraz st. insp. Wiaczesław Garnega i st. insp. Tomasz Czerski. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego SOK i zdania meldunku Komendantowi Ośrodka Krzysztofowi Piskorskiemu przez kierownika kursu Wojciecha Murgrabię. Wszyscy powitali nowo przyjętych funkcjonariuszy SOK. Ślubowanie tradycyjnie zostało zwieńczone rotą.

Kurs podstawowy na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei rozpoczął się 6 września br. zakończył się 7 grudnia br. W trzymiesięcznym szkoleniu wzięło udział 25 nowych funkcjonariuszy, w tym 17 mężczyzn i 8 kobiet. Uczestnicy kursu zdawali egzaminy końcowe w zakresie wiedzy teoretycznej – ustaw, rozporządzeń, przepisów, decyzji Komendanta Głównego oraz umiejętności praktycznych – budowa broni, strzelnica, posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego. Kandydaci na strażników zostali poddani również testowi sprawności fizycznej i sprawdzeniu umiejętności wykorzystania technik interwencyjnych.

Kierownik kursu Wojciech Murgrabia odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim strażnicy praktykanci.

,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei, Ślubuję: przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowionego porządku prawnego, Ślubuję: Chronić życie i zdrowie ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, Ślubuję: ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania służbowe, przestrzegać dyscypliny służbowej, strzec dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Tak mi dopomóż Bóg’’. Ślubowanie odebrał Komendant Ośrodka Krzysztof Piskorski oraz wręczył nowo przyjętym strażnikom kolejowym dyplomy ukończenia kursu.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wyróżnienia sześcioro funkcjonariuszy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na kursie podstawowym. Wśród nich znaleźli się str. Ewa Lach z IOK Łódź, Mariusz Machowski z IOK Wrocław, Radosław Cegliński z IOK Szczecin, Aleksander Degowski z IOK Bydgoszcz oraz Artur Milewski i Szymon Lewicki z IOK Iława.

Po części ceremonialnej głos zabrali Komendant Ośrodka Szkoleniowego SOK Krzysztof Piskorski Przywitał wszystkich zgromadzonych gości i ślubujących funkcjonariuszy, którym pogratulował trafności wyboru ścieżki zawodowej. Komendant podkreślił podczas uroczystości, że ślubujący funkcjonariusze podjęli ogromne wyzwanie ,,ślubowanie odgrywa rolę swoistej inicjacji, na mocy której składający ślubowanie strażnik praktykant Straży Ochrony Kolei podejmuje się godnie, sumiennie i rzetelnie wykonywać powierzone mu obowiązki służbowe. Wzmacnia również świadomość jego własnej tożsamości zawodowej oraz podstaw patriotycznych’’ – mówił do składających ślubowanie.

Młodzi funkcjonariusze SOK rozpoczną teraz swoją służbę w jednostkach macierzystych, gdzie dbać będą o bezpieczeństwo na obszarze kolejowym całego kraju, zasilając szeregi Komend Regionalnych w: Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Iławie i we Wrocławiu.

Jest to piąte ślubowanie w tym roku, ale nie ostatnie, gdyż już 21 grudnia zakończy się kolejny kurs podstawowy w Przemyślu dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SOK.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów.

Przypominamy kto może zostać funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ?

Aby wstąpić w szeregi SOK, należy spełnić kilka warunków. Służbę w Straży Ochrony Kolei mogą pełnić wyłącznie osoby:

– posiadająca polskie obywatelstwo

– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie,

– mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

– ciesząca się nienaganna opinią,

– posiadającą zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych

– nie karaną za przestępstwa umyślne

– ma ukończone 21 lat

Szczegóły dotyczące naboru do służby w SOK znajdziecie tutaj: http://www.kgsok.pl/praca-w-sok/nabor-do-sluzby/

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X